Privacy & voorwaarden

Bekijk ons privacybeleid op duurzamehuizenroute.nl/privacy

Algemene voorwaarden verkiezing

Bepalingen t.a.v. de verkiezingen

Deelnamecriteria
Om deel te nemen aan de Verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland 2024 dienen deelnemers te voldoen aan een aantal criteria, namelijk deelnemers:

  • Jouw woonhuis is aangemeld als voorbeeld op www.duurzamehuizenroute.nl en je hebt hier minimaal vijf afbeeldingen aan toegevoegd.
  • Het energieverbruik van de woning is lager dan het landelijk gemiddelde (Bij het gebruik van een biomassaverwarmingsbron als hoofdverwarming is het rendement minimaal 80%).
  • Je hebt het energieverbruik van de woning doorgegeven en het bewijs voor de jury is ingeleverd.
  • Je woont minimaal één jaar in de woning (kortere woonduur in overleg) en de woning staat niet te koop;
  • Het huis staat in Nederland;
  • Je hebt vóór 15 januari 2024 het juryformulier voor de verkiezing ingevuld;
  • Je kunt aanwezig zijn bij de prijsuitreiking op vrijdag 22 maart 2024;
  • Je gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

Als een aanmelding voldoet aan de bovenstaande criteria, dan wordt de woning zichtbaar op de website en wordt deze genomineerd voor de desbetreffende prijscategorie.

Betrokkenen
Deelname aan de verkiezing is uitgesloten voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie of een van de juryleden van de verkiezing. Daarnaast zijn de winnaars uit 2023 uitgesloten voor deelname aan de verkiezing in 2024.

Publicatie en promotie
Door deel te nemen aan de verkiezing behoudt de organisatie zich het recht om deelnemers te benaderen voor media-aanvragen. Denk aan het meewerken aan een interview voor radio, televisie, krant of magazine. Deelnemers verlenen toestemming aan de organisatie om zijn/haar naam, evenals mogelijke foto’s van verkiezing of van het huis voor promotionele doeleinden met betrekking tot de verkiezing te gebruiken.

Nominaties
Deelnemers maken door het aanmelden van hun woning kans voor nominatie. Mocht een genomineerde onverhoopt niet (langer meer) genomineerd willen zijn, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij de organisatie.

Stemprocedure
Per woning mag maximaal 1 keer per persoon een stem uitgebracht worden. Regelmatig vinden er controles plaats van alle uitgebrachte stemmen ter voorkoming van onrechtmatige stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-) automatisch zijn uitgebracht of waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde IP-adres dan wel van oneigenlijke e-mailadressen. Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon.

Mocht u uw stem willen wijzigen, dan is de organisatie verplicht ook in geval van eerder gegeven toestemming u ten alle tijden de mogelijkheid tot uitschrijving te bieden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de organisatie.

Overige afspraken
Inhoudelijke vragen worden wekelijks beantwoord en veelgestelde vragen worden gepubliceerd op de website. Ingestuurde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming vrijgegeven aan derden. Over de uitslag van de verkiezing kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelnemen en stemmen is gratis
Deelname aan de verkiezing is gratis voor zowel deelnemers als stemmers.

Eigendom en Overige bepalingen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Duurzaam Huis Nederland B.V. handelend onder de naam van Nationale Duurzame Huizen Route, gevestigd op Graaf Reinoldweg 39 8084 JG ’t Harde. KvK: 71339310 statutair gevestigd te Doornspijk. Alle deelnemers en stemmers van de verkiezing verklaren zich akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verkiezing. De Nationale Duurzame Huizen Route kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch kan de Nationale Duurzame Huizen Route instaan voor de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel. De Nationale Duurzame Huizen Route kan eveneens niet garanderen dat de Duurzame Huizen Route website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen en aanvaardt hier geen aansprakelijkheid voor. De Nationale Duurzame Huizen Route behoudt zich het recht voor om de website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid
De Nationale Duurzame Huizen Route sluit de aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen met en gebruiken van de Duurzame Huizen Route website of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van de Duurzame Huizen Route website.

Intellectueel eigendom
De Nationale Duurzame Huizen Route is eigenaar van de informatie, welk eigendomsrecht wordt beschermd door wetten en regels. De informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Website
De website mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.

Informatie van derden en hyperlinks
Verwijzingen naar websites, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de website. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en websites waarnaar verwezen wordt, kan de organisatie nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

Privacybeleid
De Nationale Duurzame Huizen Route acht de bescherming van de persoonlijke sfeer van deelnemers en bezoekers van essentieel belang. De privacy van bezoekers van de website en persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Nationale Duurzame Huizen Route verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Privacy vinden we erg belangrijk en gaan zorgvuldig met de gegevens om doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Toepasselijkheid
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door deelnemers, relaties, belangstellenden, stemmers en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website en (online) acties van de Nationale Duurzame Huizen Route.

Gegevensverwerking
Wij houden een administratie bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij de Nationale Duurzame Huizen Route (bijvoorbeeld door het aanmelden van de woning op de website of informatieaanvraag). De Nationale Duurzame Huizen Route zet zich in voor een duurzaam Nederland en is en onafhankelijk ervaringsplatform om ervaringen op het gebied van duurzaam bouwen en wonen te delen. Betrokkenen worden opgeroepen hun ervaringen te delen, huizen te bezoeken of te stemmen voor de verkiezingscampagne. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, geslacht, adres, bedrijfsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gebruiksgegevens) om u te informeren over de voortgang van de verkiezing, de uitslag van de actie en het valideren van persoonsgegevens.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt online wanneer u zich aanmeldt voor onze emailnieuwsbrief, wanneer u zich aanmeldt als deelnemer of bezoeker, of wanneer u het contactformulier invult of een vraag stelt. Offline registreren we uw persoonsgegevens bij correspondentie per post of met een telefoongesprek.

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen.

Cookies
Nationale Duurzame Huizen Route gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Nationale Duurzame Huizen Route gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://www.civicuk.com/cookie-control

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden
De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de website.

Slotbepalingen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing.

Contact

Mocht u na het lezen van de Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de Verkiezing van het duurzaamste huis, website, het stemmen en/of de prijzen, neem dan contact op via het contactformulier, telefonisch via 0525 70 11 93 of per post: Nationale Duurzame Huizen Route, Graaf Reinoldweg 39, 8084 JG ’t Harde.

De verkiezing wordt mede mogelijk gemaakt door:

provincie flevolandgemeentenprovincie gelderlandbizafryslandrenthegemeenten
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang alle updates over de verkiezing!